Pod 1

Nov 23 - ALL DAY

Pod 2

Nov 24 - ALL DAY

No School Thanksgiving Break

Nov 25 to Nov 27 - ALL DAY

Pod 1

Nov 30 - ALL DAY

Pod 2

Dec 1 - ALL DAY

School Board

Dec 1 from 7:00 PM to 8:00 PM

ALL REMOTE CLASSES

Dec 2 - ALL DAY

Pod 1

Dec 3 - ALL DAY

Pod 2

Dec 4 - ALL DAY

Pod 1

Dec 7 - ALL DAY

Pod 2

Dec 8 - ALL DAY

ALL REMOTE CLASSES

Dec 9 - ALL DAY

Pod 1

Dec 10 - ALL DAY

Pod 2

Dec 11 - ALL DAY

ALL REMOTE CLASSES

Dec 16 - ALL DAY

ALL REMOTE CLASSES

Dec 23 - ALL DAY

ALL REMOTE CLASSES

Dec 30 - ALL DAY

School Board

Jan 5 from 7:00 PM to 8:00 PM

ALL REMOTE CLASSES

Jan 6 - ALL DAY

ALL REMOTE CLASSES

Jan 13 - ALL DAY